Home  /  TAIC New Arrivals


ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

รวบรวมบทความศึกษาภาวะถดถอยของประชาธิปไตย (Democracy in Retreat) ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ประชาธิปไตยไทยในศตวรรษที่ 21โดยชี้ให้เห็นความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น กล่าวถึงการศึกษาประชาธิปไตยไทยที่ถูกละเลยในบางมุมมองทำให้การวิเคราะห์ปรากฎการณ์และการหาทางพัฒนาประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับระบอบประชาธิปไตย ความสำคัญในการสร้างระบอบประชาธิปไตยทางตรงในฐานะกลไกขับเคลื่อนชุมชน ชี้ให้เห็นความจำเป็นและแนวทางในการปรับปรุงระบบราชการให้ทันโลกทันสมัยจากระเบียบที่รัดรึง นำเสนอประเด็นการฝึกฝนคนให้เป็นพลเมือง (Civic Education) เพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย เปรียบเทียบประชาธิปไตยรูปแบบต่างๆที่มีรายละเอียดต่างกันตามแต่ละบริบทประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทย