Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธรรมาภิบาลของระบบอภิบาลยาในประเทศไทย (Risk of Good Governance in Pharmaceutical System) ครอบคลุมข้อมูลระดับมหภาคของระบบอภิบาลยา 3 ขั้นตอน ได้แก่ ความเสี่ยงในกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา ความเสี่ยงในกระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อยาเข้าสู่สถานพยาบาล นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างธรรมภิบาลในระบบอภิบาลยาโดยรวม และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นรายละเอียดการเสริมสร้างธรรมภิบาลในแต่ละขั้นตอนของระบบอภิบาลยา