Home  /  TAIC New Arrivals


ประเพณีผีขนน้ำ: ชุมชนบ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ. เลย: เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

ศึกษาประเพณีผีขนน้ำซึ่งปรากฎในชุมชนบ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ. เลยเท่านั้น เป็นหนึ่งในรูปแบบประเพณีการขอฝนในวัฒนธรรมชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง สะท้อนให้เห็นรากฐานวัฒนธรรมการนับถือผี แนะนำข้อมูลอำเภอเชียงคานและภูมิหลังชุมชนบ้านนาซ่าว กล่าวถึงความเชื่อและประเพณีผีโขนในวิถีชุมชนลุ่มน้ำโขง ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของประเพณีที่มีการละเล่นสวมหน้ากากตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งปรากฎทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น หน้ากากปู่เยอ-ย่าเยอในประเพณีสงกรานต์ หน้ากากผีโขนใน อ.พังโคน จ. สกลนคร และหน้ากากผีตาโขนใน อ. ด่านซ้าย จ. เลย อธิบายมูลเหตุจูงใจและวัตถุประสงค์เบื้องหลังประเพณีผีขนน้ำ ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการขอฝนของชาวอีสาน รูปแบบกิจกรรมและขนบการละเล่น รวมถึงบทบาทของประเพณีดังกล่าวในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาเอื้อเฟื้องานวิจัย