Home  /  TAIC New Arrivals


จดหมายเหตุ กสทช. : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บันทึกเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกสทช.ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2559) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมไทย การจัดสรรคลื่นความถี่ และการกำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ที่มาของคณะกรรมการกสทช.และประวัติคณะกรรมการ แผนแม่บทและกองทุนวิจัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ผลงานสำคัญ และประมวลภาพกิจกรรม