Home  /  TAIC New Arrivals


กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน: เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี

อธิบายรูปแบบวิธีการทำวิจัยในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนจากประสบการณ์ โดยเน้นวิธีผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ อภิปรายแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 5 แนวทางพร้อมยกตัวอย่างขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การวิจัยจากข้อมูลเรื่องเล่า การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา วิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา บรรยายขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยวิธีการสำรวข วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการทดลอง นำเสนอการวิจัยผสมวิธี 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยผสมวิธีรูปแบบพื้นฐาน และการวิจัยผสมวิธีรูปแบบขั้นสูง พร้อมกรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทั้ง 2 รูปแบบนี้