Home  /  TAIC New Arrivals


แรงงานข้ามชาติ. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศึกษาประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียนเพื่อจัดการปัญหาแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติทั่วภูมิภาคอาเซียน และยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศ สิงคโปร์ เมียนมา ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนามอธิบายพันธกรณี นโยบาย และแผนการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ รวมถึงการคุ้มครองแรงงานและความตกลงในระดับทวิภาคี วิเคราะห์ประเด็นปัญหาแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติจากมิติของประเทศผู้นำเข้าและประเทศผู้ส่งออกแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติ ครอบคลุมปัญหาระดับนโยบายของรัฐ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการใช้แรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติ ปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง การละเมิดสิทธิ์แรงงานกลุ่มดังกล่าว นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมาย และแนวทางดำเนินการในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค