Home  /  TAIC New Arrivals


10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560)

ลำดับความเป็นมา วิวัฒนาการ และความหมายของสีและสัญลักษณ์บนธงชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย กล่าวถึงกำเนิดธงช้าง ธงแดงขาว 5 ริ้ว และธงไตรรงค์ อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย เช่น ข้อปฏิบัติเมื่อใช้งานในโอกาสต่างๆ การแสดงธงชาติ การประดับ การทำความเคารพ และบทกำหนดโทษเป็นต้น นำเสนอประวัติเพลงชาติไทยตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน เสียงประกาศเชิญเคารพธงชาติ และพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย