Home  /  TAIC New Arrivals


จากทางรถไฟสู่ทางหลวง: ความเปลี่ยนแปลงนโยบายการคมนาคมและการหมุนเวียนสินค้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2478-2518

ศึกษาประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบคมนาคมและความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าในประเทศไทย จากสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งยึดการขนส่งทางรถไฟเป็นหลัก จนถึงสมัย”พัฒนาการ” พ.ศ. 2516 หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเน้นการสร้างถนนหลวงมาตรฐานสูง ทำให้สังคมไทยเกิดภาพฝันความเจริญทางเศรษฐกิจตามเส้นทางที่ทางหลวงตัดผ่านซึ่งคล้ายคลึงกับความคาดหวังความเจริญทางเศรษฐกิจที่สังคมไทยปัจจุบันมีต่อการสร้างรถไฟความเร็วสูง ลำดับพัฒนาการนโยบายการคมนาคมจากเน้นการสร้างเส้นทางรถไฟ ไปเป็นการสร้างทางหลวง แล้วกลับมาเป็นนโยบายอยู่ร่วมทางรถไฟทางหลวง กล่าวถึงการบูรณะเส้นทางคมนาคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเปิดถนนมิตรภาพระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาในปีพ.ศ.2501 โดยได้รับการอุดหนุนจากสหรัฐอเมริกา และมีผลต่อการกำหนดนโยบายคมนาคมในเวลาต่อมา วิเคราะห์นโยบายคมนาคมในยุคพัฒนาการตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2501-2516 ซึ่งมีนโยบายเน้นทางหลวงอย่างเดียวจนสร้างผลกระทบกับการขนส่งทางรถไฟและทำให้ระบบการหมุนเวียนสินค้าเปลี่ยนไป นำเสนอแผนที่ ข้อมูลสถิติ และบทวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะการหมุนเวียนของสินค้าในระบบการขนส่งทางรถไฟก่อนสมัยสงคราม อันได้แก่ข้าว สุกร และไม้ โดยเทียบกับลักษณะการหมุนเวียนสินค้าใหม่ในยุคหลังสงคราม อันได้แก่ พืชไร่เศรษฐกิจ ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ชี้ให้เห็นว่าวิธีการขนส่งสินค้ามีผลต่อการหมุนเวียนสินค้าระหว่างภูมิภาค สรุป ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลพวงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง