Home  /  TAIC New Arrivals


สยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสื่อสิ่งพิมพ์สเปน

รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ขั้นปฐมภูมิจากบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารสเปนจำนวน 15 ฉบับ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุในหอสมุดแห่งชาติสเปน นำเสนอข้อมูลการรับรู้ของชาวยุโรปเกี่ยวกับประเทศสยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์สเปน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 พ.ศ. 2440 พร้อมบทแปลภาษาไทย ให้ข้อมูลประเทศสยามในแผ่นดินรัชกาลที่ 5 จากมุมมองของชาวต่างชาติ เช่น วิถีชีวิตชาวบางกอก รูปแบบการปกครอง ชนชั้นในสังคม สภาพภูมิศาสตร์ การต้อนรับราชคันตุกะ ประเพณีในราชสำนักและการสืบราชสันตติวงศ์ เน้นพระราชประวัติในรัชกาลที่5 พระปรีชาสามารถด้านภาษา กฎหมาย วรรณกรรม และพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและการปกครอง กล่าวถึงกองทัพสยาม กององครักษ์หญิง ช้างต้น สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศสยาม วิกฤตการณ์การล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส รวมถึงสถานการณ์การเสียดินแดนในขณะนั้น