Home  /  TAIC New Arrivals


อาเซียนภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่าน

รวบรวมบทความ 6 เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การต่างประเทศ การศึกษา สังคม และการเมืองในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาประวัติศาสตร์นโยบายการต่างประเทศของไทยตั้งหลังพ.ศ. 2475 เป็นต้นมาผ่านการบอกเล่าของบรรดานักการทูตอาวุโส โดยชี้ให้เห็นภัยคุกคามที่ผู้นำประเทศไทยต้องเผชิญและเหตุผลเบื้องหลังการดำนินนโยบายการทูตของรัฐบาลไทยแต่ละสมัย กล่าวถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทย โดยยกประเด็นสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น คุณภาพของโรงเรียน มาตรฐานครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางมาตรฐาน วิเคราะห์กรณีศึกษาทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ การเลือกตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ (9 พฤษภาคม 2559) โรงแรม “ฮาลาล” คลื่นลูกใหม่ของภาคธุรกิจโรงแรมไทย การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงบรรษัทของสิงคโปร์ และนโยบายคลัสเตอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย แนะนำหนังสือเกี่ยวกับกรณีศึกษาโรงเรียนปอเนาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้