Home  /  TAIC New Arrivals


มาลาบูชาคุณ: ชีวิตและผลงานทางวิชาการของศิลปินแห่งชาติ พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.

รวบรวมประวัติและผลงานของพลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีคนที่ 16 ของกรมศิลปากร และมีผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญระดับชาติหลายแห่ง เช่น อาคารศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร อาคารรับพระราชอาคันตุกะบริเวณพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ พระที่นั่งกาญจนาภิเษก พระที่นั่งสันติชัยปราการ พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระเมรุมาศสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระเมรุมาศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นแม่แบบการก่อสร้างพระเมรุมาศมาจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูล ลักษณะ องค์ประกอบของพระเมรุมาศ ภาพร่าง การออกแบบ การขยายแบบ แผนผังการก่อสร้างพระเมรุมาศ และเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากสถานที่จริง