Home  /  TAIC New Arrivals


เพศ: จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ

ศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรมทางเพศ ความเชื่อ และพฤติกรรมการร่วมประเวณี โดยเฉพาะแนวคิด “รักร่วมเพศ” และ “รักต่างเพศ” ในวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อ ศาสนา และยุคสมัยที่แตกต่างกัน ชี้ให้เห็นว่าประเด็นรักร่วมเพศเพิ่งเริ่มกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายและการแสดงออกเรื่องเพศแม้แต่ภาษาที่เกี่ยวข้องกับเพศก็เป็นสิ่งควรปกปิดในสังคมเมื่อยุคเริ่มต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยอิทธิพลของศาสนาคริสต์ ยกตัวอย่างการยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงในวัฒนธรรมจีน และอินเดีย การใช้เพศสัมพันธ์เป็นพิธีกรรมถ่ายทอดความเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจและการควบคุมทางสังคม เช่น การร่วมเพศระหว่างผู้ใหญ่ผู้ชายและเด็กชายก่อนถึงวัยแต่งงานในวัฒนธรรมชนเผ่าในทวีปอเมริกา แอฟริกา และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก การขายบริการทางเพศชายในสังคมญี่ปุ่นโบราณ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในสังคมกรีกโบราณ อภิปรายการปรุงแต่งวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดข้อกำหนดทางจริยธรรม ขนบ การแบ่งชนชั้น และปรากฏการณ์ความหวาดวิตกที่มีต่อภาพยนตร์โป๊ ชี้ให้เห็นว่าการขาดความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และโครงสร้างทางสังคมนำมาสู่กรอบจริยธรรม สุนทรียะทางเพศและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อเพศหญิง และทำให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องไม่บริสุทธิ์ซึ่งขัดแย้งต่อความเชื่อดังเดิมของสังคมเกษตรที่มีภาวะเจริญพันธุ์ อภิปรายจิตวิทยาเรื่องเพศ กลไกทางคริสตศาสนาที่พยายามควบคุมพฤติกรรมทางเพศ สงครามอำนาจระหว่างเพศชายและหญิงที่เริ่มต้นจากสถานะสามี-ภรรยา วิเคราะห์บทบาทของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีผลต่อการสอนเรื่องเพศศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นความย้อนแย้งระหว่างความต้องการทางกายภาพกับศีลธรรม เช่น การสอนเรื่องการช่วยตัวเองกับการต่อต้านสิ่งลามกอนาจาร อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความพยายามควบคุมของรัฐที่ทำให้เด็กกลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัว กล่าวถึงอาการป่วยที่เรียกว่า”เสพติดเพศ”ซึ่งนำไปสู่เพศสัมพันธ์นอกการแต่งงาน และสุนทรียทางเพศที่นำไปสู่การรัด พัน ทรมานและความตาย