Home  /  TAIC New Arrivals


นโยบายสาธารณะของประชาชน

นำเสนอข้อวิพากษ์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ข้อจำกัดและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะ อภิปรายแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายสาธารณะโดยชี้ให้เห็นความสำคัญของบทบาทพลเมืองในการร่วมรับผิดชอบพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ นำเสนอกรณีศึกษา 3 โครงการ ได้แก่ การเข้าร่วมรับผิดชอบขององค์กรชุมชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น “โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น“ การร่วมรับผิดชอบพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินของประชาชน “พื้นที่ปฏิรูปที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน จังหวัดขอนแก่น” และ ตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตัวแบบอำนาจเจริญ