Home  /  TAIC New Arrivals


กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฏีกาที่เกี่ยวข้อง

อธิบายความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวเนื่องในฐานะผู้กระทำผิด ผู้สนับสนุน ผู้ตระเตรียมการกระทำความผิด ผู้สมคบ รวมถึงลักษณะผู้กระทำผิดในข่ายต่างๆ กล่าวถึงความเบื้องต้นในวิธีการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ เช่น ลักษณะทั่วไปของการพิจารณาคดี การเรียกสินไหมทดแทน เขตอำนาจศาล การดำเนินการกระบวนการพิจารณาที่ผิด การย่นหรือขยายระยะเวลา รางวัลสำหรับผู้กระทำผิดที่ให้ข้อมูลสำคัญ การไม่นับเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีเป็นอายุความ การกำหนดฐานความผิดแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว ลำดับวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกาในคดีค้ามนุษย์