Home  /  TAIC New Arrivals


ซ่อนไว้ในหลืบของกาลเวลา: มิติชีวิตที่ไม่ได้เขียนไว้ของ ส. ศิวรักษ์

ถอดบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตเบื้องหลังการทำงานของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เจ้าของนามปากกา ส. ศิวรักษ์ ซึ่งเป็นนักเขียน และนักวิชาการอิสระที่มีชื่อเสียงจากงานเขียนวิเคราะห์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาทั้งด้านพุทธศาสนา สังคม การเมือง รูปแบบการปกครอง จนได้สมญานามว่า ปัญญาชนสยาม สะท้อนจุดเริ่มต้นการเติบโตทางความคิดและคติธรรมของ ส. ศิวรักษ์ ซึ่งมาจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆที่หลอมรวมเป็น ส. ศิวรักษ์ ในปัจจุบัน เช่น การเรียนรู้จากครอบครัวที่มีพื้นฐานการศึกษาสูงในยุคนั้น การแสวงหาความรู้จากพระภัทรมุนี วัดทองนพคุณ เรียนรู้จากการทำงานข้ามวัฒนธรรมไทย-ฝรั่ง การเรียนในโรงเรียน มหาวิmยาลัย จากการอ่านหนังสือ และการแสวงหาความรู้จากการผู้หลักผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ แสดงวิธีการมองโลก การวิเคราะห์แบบย้อนแย้งเพื่อฉุกประเด็นให้คิดถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้อีกด้านหนึ่งของโลก