Home  /  TAIC New Arrivals


แนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นำเสนอกรอบทิศทาง และโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย วิธีการดำเนนงานของเครือข่าย ปัญหาที่อาจพบและข้อเสนอการจัดการเครือข่ายวิจัยเพื่อความยั่งยืน นำเสนอข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่ซึ่งสามารถแบ่งประเภทงานวิจัยที่มีอยู่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การปฏิรูประบบบริหารจัดการการศึกษา สรุปประเด็นการค้นพบจากงานวิจัยแต่ละประเภท กำหนดกรอบการวิจัยทางการศึกษาสำหรับอนาคตไว้ 9 แนวทาง