Home  /  TAIC New Arrivals


แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

นำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 อธิบายยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ 6 ด้าน พร้อมปัจจัยความสำเร็จและระบบการติดตามผล นำเสนอข้อมูลสถิติ สภาวการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย ประเมินผลประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาไทยในช่วง พ.ศ. 2552-2558 ระบุปัญหาพร้อมความท้าทายที่พบ