Home  /  TAIC New Arrivals


การสื่อสารความเสี่ยง

ทบทวนแนวคิดทฤษฎี ความหมาย รูปแบบ และมุมมองต่อการสื่อสารความเสี่ยงในบริบทของงานสาธารณสุขที่จะต้องสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงภาวะเสี่ยงของโรคระบาด รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นำเสนอวิธีการนำไปใช้และตัวอย่างการสื่อสารความเสี่ยงทั้งในไทยและต่างประเทศ อธิบายอุปสรรค จริยธรรม และแนวปฏิบัติในการสื่อสารความเสี่ยง เช่น การกำหนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การวิเคราะห์ผู้รับสาร การออกแบบข้อความหลัก การเลือกวิธีสื่อสาร การกำหนเตารางทำงาน การวางแผนสื่อสาร และการเตรียมเอกสารเผยแพร่ข้อมูล