Home  /  TAIC New Arrivals


จีน-ไทยผูกพันฉันพี่น้อง

กล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงช่วงความสัมพันธ์ตกต่ำในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 8 จนถึงปัจจุบัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเจ้าหญิงฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงมีบทบาทสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับประเทศจีน ลำดับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ผ่านการค้าทางเส้นทางสายไหม ปัจจัยทางประวัติศาสตร์จีนที่ทำให้ชาวจีนอพยพมาประเทศไทย ยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญและชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย เช่น ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้วางรากฐานเศรษฐกิจประเทศไทย ตระกูลเจ้าสัวในประเทศไทยในปัจจุบัน หอการค้าไทยจีน มูลนิธิต่างๆตลอดจนบทบาทของชาวจีนในแผ่นดินไทยยุคสงครามอินโดจีน