Home  /  TAIC New Arrivals


การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม: แนวคิด รูปแบบ และการวิเคราะห์

กล่าวถึงการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวบรวมความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ในงานออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเรื่องราวทางวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ ภาพร่าง กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ ออกแบบและพัฒนา วิเคราะด้วยทฤษฎีการตลาด เป็นต้น