Home  /  TAIC New Arrivals


ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ

กล่าวถึงสถานะและบทบาทของภาษาอังกฤษในโลกทั้งด้านภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ปรากฏการณ์แพร่กระจายของภาษาอังกฤษทั่วทุกมุมโลก การครอบงำเชิงภาษาและวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย รวมถึงภาษาอังกฤษที่แปรเปลี่ยนในประชาคมอาเซียน