Home  /  TAIC New Arrivals


พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง 2558

นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วยการสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) แบบสวมบทบาทสมมุติ (role-play) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน การฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยในคดีปกครอง และการสัมมนาการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท (Conciliation) ในคดีปกครอง สรุปผลการศึกษาจากความเห็นของตุลาการศาลปกครองไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า คดีปกครองทุกประเภทสามารถไกล่เกลี่ยได้ตามแต่กรณี ทั้งนี้ควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแก้ไขระเบียบต่างๆรวมถึงวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้ตุลาการศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยชัดเจน