Home  /  TAIC New Arrivals


สถานการณ์ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดและผลกระทบในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว: ศึกษากรณีเมืองเชียงใหม่และเมืองลำพูน

รวบรวมข้อมูลสถิติและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงเยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกัญชา ยาบ้า ไอซ์ ยาอี ยานอนหลับ ทั้งที่เป็นผู้เสพรายเก่า-รายใหม่และผู้ค้ารายย่อยถึงระดับกลาง อธิบายสถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและมีการแพร่กระจายในกลุ่มเยาวชนที่ครอบครัวมีกำลังทรัพย์รวมถึงในวัดอีกด้วย ส่วนเยาวชนที่เป็นผู้ใช้แรงงานจะกลายเป็นผู้ลักลอกขนยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย ตีแผ่พฤติกรรมการเสพยาเสพติดชนิดต่างๆในหมู่เยาวชน ทัศนคติที่ดึงดูดให้เยาวชนหันมาเสพยา และปัจจัยที่เอื้อให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย