Home  /  TAIC New Arrivals


หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

นำเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางดำเนินการ “หุ้นส่วนการศึกษา” โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โดยคำนึงถึงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มีการกระจายความเสี่ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกัน กล่าวถึงรูปแบบการร่วมลงทุนที่เป็นไปได้ในประเทศไทย ได้แก่ การร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสิ่งก่อสร้าง การให้เอกชนเป็นผู้บริหารงานโรงเรียนของรัฐโดยเน้นการพัฒนาเชิงวิชาชีพและรับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือผลประโยชน์ทางภาษี การเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา และการให้คูปองและเงินอุดหนุนการศึกษา สรุปแผนที่นำทางการส่งเสริมหุ้นส่วนทางการศึกษาและบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง