Home  /  TAIC New Arrivals


คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ

สำรวจความพึงพอในชีวิตของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งออกตามช่วงอายุเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม Greater Generation (เกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือก่อนพ.ศ. 2486) กลุ่ม Baby Boomer (เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างพ.ศ.2487-2505 ซึ่งเป็นช่วงสังคมเกษตร) กลุ่ม Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2506-2520) กลุ่ม Generation Y (เกิดปี พ.ศ. 2521-2538 ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาสู่ความเป็นเมือง) และกลุ่ม Generation Z (เกิดหลัง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน) อธิบายลักษณะประชากร ข้อมูลการทำงาน ตัวแปรด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา และสถานที่อยู่อาศัย สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรแต่ละช่วงวัยในภาพรวมได้แก่ รายได้ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ความสุขจากงานที่ทำ ความพอใจในสุขภาพของตนเอง และการจัดสรรเวลาสำหรับงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว