Home  /  TAIC New Arrivals


ชนชาติไทในประเทศจีน: บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติไทย ชนชาติจ้วง และชนชาติไทในประเทศจีน โดยมุ่งประเด็นลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมจ้วง ความแตกต่างจากวัฒนธรรมจีน และเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างวัฒนธรรมจ้วงกับวัฒนธรรมไทในประเทศจีน กล่าวถึงประวัติศาสตร์ชนชาติ จ้วง ไท ฮั่น เปรียบเทียบวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษา ศึกษาความหมายของไป่เยว่ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย วิเคราะห์ที่ตั้ง ที่มา และการเคลื่อนย้ายของชนชาติไทและชนชาติใกล้เคียง โดยอาศัยข้อมูลด้านภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ และโบราณคดี