Home  /  TAIC New Arrivals


การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2558-2559

นำเสนอข้อมูลจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับ 140 ประเทศทั่วโลก ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียนยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย จุดที่คะแนนต่ำลงคือด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาของตลาดเงิน โดยมีปัจจัยลบ คือความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล การคอรัปชั่น และความไม่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ สำหรับขีดความสามารถด้านการศึกษา พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและการศึกษาขั้นสูงดีขึ้น แต่ยังมีข้อด้อยในเรื่องการให้บริการฝึกอบรมเฉพาะทางภายในประเทศและขอบเขตของการฝึกอบรม