Home  /  TAIC New Arrivals


การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1: เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการเตรียมหมายกำหนดการเสด็จประพาส (ภาษาไทยและสเปน)

รวบรวม ศึกษา เรียบเรียงและแปลหนังสือราชการของหน่วยราชการในสเปน ว่าด้วยการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2440 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 นำเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมหมายกำหนดการการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนจำนวน 37 รายการ Credit: ศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย