Home  /  TAIC New Arrivals


การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 2 : เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการรับเสด็จฯ (ภาษาไทยและสเปน)

รวบรวมเอกสารราชการ โทรเลข รายงานและคำสั่งต่างๆ ว่าด้วยการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2440 ประกอบด้วยการถ่ายทอดพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระราชินีมาเรีย กริสตินา ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผู้เทนพระองค์เข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชการที่ 5 ณ พรมแดนฝรั่งเศส-สเปน รายงานการเดินทางของขบวนเสด็จ หนังสือมอบหมายงานจากหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ และการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน แสดงให้เห็นน้ำหนักความสำคัญของการเสด็จประพาสในครั้งนั้น โดยเอกสารทุกฉบับมีการถอดลายมือเป็นอักษรปัจจุบันและแปลเป็นภาษาไทย Credit: ศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย