Home  /  TAIC New Arrivals


สเปญยลสยาม

เป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง ภารกิจการทูตในอินโดจีน ซึ่งเป็นบันทึกการเดินเรือรอบโลกของ ดอน เมลชอร์ ออร์โดญเญซ อี ออร์เตกา นายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือสเปน ซึ่งเดินทางปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคอินโดจีน โดยเฉพาะการติดต่อค้าขายในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และมาถึงสยามในฐานะจุดแวะพักเส้นทางเดินเรือเมื่อปี พ.ศ.2423 ตรงกับรัชสมัยของกษัตริย์อัลฟองโซที่ 12 แห่งราชอาณาจักรสเปน เอกสารชุดนี้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงมาดริด ประเทศสเปน สะท้อนโลกทัศน์ของชาวสเปนที่มีต่อชาวสยามในยุคก่อนการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2440 ถึง 17 ปี บอกเล่าประสบการณ์ที่ชาวสเปนได้สัมผัสและรับรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสายม งานสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม พุทธศาสนา ความเชื่อ พืชพรรณและสัตว์ที่พบในสยามประเทศ ชี้ให้เห็นข้อมูลบางประการที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงในสังคมสยามทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำกัดในยุคนั้น ทั้งพื้นฐานความสัมพันธ์ทางการทูตที่แทบไม่มีเลย ที่ตั้งของประเทศที่ห่างกันมาก ความแตกต่างทางภาษา และวัฒนธรรม Credit: ศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย