Home  /  TAIC New Arrivals


การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 3 : เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเสด็จประพาส (ภาษาไทยและสเปน)

รวบรวมและแปลเอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2440 ประกอบด้วยเอกสารทางบัญชี และหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ เอกสารว่าด้วยค่าใช้จ่ายของหน่วยราชการสเปนที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จโดยตรง เช่น ค่าเช่ารถม้าพระที่นั่ง ค่าดอกไม้ตกแต่งโต๊ะเสวย ค่าเดินทางของเจ้าพนักงานเพื่อไปเตรียมการรับเสด็จในสถานที่อื่น เอกสารว่าด้วยเงินพระราชทานตอบแทนแก่เจ้าพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นๆที่ได้ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเอกสารว่าด้วยพระราชทรัพย์บริจาคที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวสเปนที่ยากไร้ Credit: ศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย