เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680

นำเสนอประวัติศาสตร์ในภาพรวม ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสองศตวรรษก่อนการขยายตัวของชนชาติตะวันตก อธิบายรายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพ วัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม วิถีชีวิต และสังคม รวมถึงข้อจำกัดที่มีผลทำให้เกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการค้าใน ค.ศ. 1400


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (4th Floor)DS526.4 ร495อ 2564CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102146DUE 01-02-22

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 97