ย้อนรอยพิธีโล้ชิงช้าในสยาม

ย้อนรอยพิธีโล้ชิงช้าในสยาม

ศึกษาคติความเชื่อเรื่องการโล้ชิงช้าในท้องถิ่นต่าง ๆ และบทบาทของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมและวัฒนธรรมไทย นำเสนอการโล้ชิงช้าในประเพณีราชสำนัก พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย และพิธีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นการโล้ชิงช้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช บอกเล่าความสำคัญของพิธีโล้ชิงช้าในบริบททางประวัติศาสตร์และสังคม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเพณีราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102186CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 115