จีนในสายตาเวียดนาม

จีนในสายตาเวียดนาม

วิเคราะห์การรับรู้ ความเข้าใจ มุมมองและท่าทีของเวียดนามที่มีต่อจีน ตั้งแต่ช่วงก่อนการปกครองของฝรั่งเศสหรือช่วง179ปี ก่อนคริสต์ศักราชจนถึง ค.ศ.2013 นำเสนอ 4 ช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่เวียดนามรับรู้เกี่ยวกับจีน ทัศนะที่เวียดนามมีต่อจีน รวมไปถึงมุมมองสำคัญที่เวียดนามมีต่อจีนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งขัดแย้ง ร่วมมือ และต่อสู้ต่อรองระหว่างกัน กล่าวถึงประเด็นข้อพิพาทเหนือดินแดนหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลีย์ผ่านมุมมองของเวียดนาม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101990CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 218