ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน

นำเสนอจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์และการแสวงหาประชาธิปไตยของจีน การเมืองแบบประชาธิปไตยกับสภาพพื้นฐานของประเทศ และการสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนในปัจจุบัน อธิบายต้นกำเนิด พัฒนาการ และลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของจีน และมุมมองในการพัฒนาสิทธิของประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ วิเคราะห์การเมืองประชาธิปไตยสมัยใหม่แบบตะวันตก การพัฒนาทางการเมืองในเอเชีย และสำภาพโซเวียต รวมถึงกลยุทธ์และโอกาสในการสร้างประชาธิปไตยของจีน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101964DUE 16-12-21

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 351