เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธและสังคมโลกวิสัย

เปรียบเทียบการปฏิรูปศาสนาคริสต์-พุทธและสังคมโลกวิสัย

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างบริบทการปฏิรูปศาสนาพุทธในไทยและการปฏิรูปศาสนาคริสต์ในยุโรป โดยนำแนวคิดแบบเสรีนิยมและโลกวิสัย (Secular state) หรือรัฐฆราวาสมาเป็นหลักในการวิเคราะห์และวิพากษ์ นำเสนอปรัชญาทางการเมืองแบบพุทธและรัฐพุทธศาสนา และการปฏิรูปพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ 4-5 กับคุณค่าของพุทธศาสนาต่อรัฐและสังคมไทยสมัยใหม่ อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางปฏิรูปพุทธศาสนา


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101996CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 77