นวนิยายยาโออิของไทย : การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

นวนิยายยาโออิของไทย : การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

นำเสนอนวนิยายยาโออิกับการวิเคราะห์องค์ประกอบบันเทิงคดีและโครงสร้างนวนิยายโรมานซ์ อธิบายนวนิยายยาโออิกับชนกลุ่มน้อยทางเพศในบริบทญี่ปุ่นและไทยและวาทกรรมวิชาการว่าด้วยเควียร์(Queer) ให้ข้อมูลนวนิยายยาโออิของไทยในบริบททหารนิยากับวัฒนธรรมประชานิยม กล่าวถึงชายชาติทหารในภาพยนต์เรื่อง นิทานพันดาว และโรมานซ์ประชานิยม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101637DUE 01-11-21

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 146