Home  /  TAIC New Arrivals


นโยบายของไทยต่อกัมพูชา จากหนังสือชุดนโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างค่ายโลกเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ นำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งและใส่ร้ายป้ายสีระหว่างกัน ถึงชั้นตัดความสัมพันธ์ทางการทูตถึง 2 ครั้งระหว่างที่เจ้าสีหนุดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศกัมพูชา โดยครั้งแรกในปีพ.ศ. 2501 จากปัญหาที่กัมพูชาอ้างสิทธิเหนือดินแดนปราสาทพระวิหาร และ ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2504 จากการกล่าวหาว่าไทยใส่ร้ายกัมพูชาว่ายอมให้ประเทศคอมมิวนิสต์ใช้ดินแดนกัมพูชาเป็นฐานทัพสำหรับรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเข้าสู่ช่วงตกต่ำเลวร้ายที่สุดในระหว่างพ.ศ. 2502-2512 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถูกดึงเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับสงครามเวียดนาม วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งมาจาก 2 ประการใหญ่ ได้แก่ บุคลิกและมโนทัศน์ของผู้นำทั้งสองประเทศที่แตกต่างกัน และนโยบายไม่ผักใฝ่ฝ่ายใดของเจ้าสีหนุที่หวาดระแวงสหรัฐอเมริกาทำให้กระทบถึงท่าทีที่มีต่อประเทศไทยไปด้วย ลำดับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง นำเสนอเหตุการณ์ที่เวียดนามบุกยึดครองกัมพูชาระหว่างพ.ศ. 2522-2534 รวมถึงนโยบาย ท่าที ผลประโยชน์และบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่มีต่อสงครามกลางเมืองในกัมพูชาและปัญหาเขมร 3 ฝ่าย ตีแผ่นโยบายต่างประเทศระหว่างไทย-กัมพูชา และเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ยุครัฐบาลเจ้าสีหนุมาจนถึงยุครัฐบาลเขมรแดง สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ