Home  /  TAIC New Arrivals


อุดรธานีกับขบวนการกู้ชาติเวียดนาม

ศึกษาความเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติชาวเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2436 จนกระทั่งชัยชนะที่เดียนเบียนฟู พ.ศ.2494 ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนามได้อย่างสิ้นเชิงโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 72 ปี นำเสนอประเด็นชาตินิยม ภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics)ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทความสำคัญของอุดรธานีในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติเวียดนาม ความเคลื่อนไหวของขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์และขบวนการกู้ชาติเวียดนามกลุ่มอื่นๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในการใช้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2460 นโยบายทางการไทยในการต่อต้านเวียดมินห์ การสร้างประวัติศาสตร์เชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในอุดรธานี สรุปปัจจัยความสำเร็จของขอบวนการกู้ชาติเวียดนามและให้ข้อเสนอแนะ