Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่21

นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่21

นำเสนอโอกาสการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนแนวคิดเมืองอิจฉริยะและการบริหารจัดการในศตวรรษที่21 กล่าวถึงสภาพปัจจุบันด้านการพัฒนาสู่เมืองอิจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทไทย ยกตัวอย่างประสบการณ์ของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมือง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เมืองศูนย์กลางแห่งกิจกรรม จังหวัดยะลา เมืองแห่งโอกาสและความเท่าเทียม จังหวัดลำพูน เมืองสร้างสรรค์บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองน่าอยู่ขนาดกระทัดรัด อธิบายเครื่องมือการคิดและออกแบบแผนการลงทุนสำหรับเมือง


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)352.14 อ873ส 2563DUE 01-06-21
Central Library (5th Floor)352.14 อ873ส 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101273CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101273CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram