Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 173 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 173 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษาการออกแบบระบบการให้บริการของภาครัฐ อธิบายอินเทอร์เฟสของระบบยูสเซอร์-อินเทอร์เฟส (User Interface) ของรัฐไทยกับบริการสาธารณะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับอินเทอร์เฟส และลักษณะการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคสังคม นำเสนอกรณีศึกษาการยกระบบอินเทอร์เฟสรัฐไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคสังคม 4 กรณีศึกษา ได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่ขาดผู้ดูแล ปัญหาขยะพลาสติกปนเปื้อน ปัญหาการขาดอิสระในการจัดการศึกษาในพื้นที่ของตนเอง และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ไม่โปร่งใส รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101208CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram