Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

รวบรวมบทความทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและไทย นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพระบบการเงินและภาคต่างประเทศของไทย ตลาดการเงิน ระบบการชำระเงินและสกุลเงินดิจิทัล การเงินส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการออกจากสหภาพยุโรป (EU) ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การประชุมด้านเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจโลก วิเคราะห์บทบาทของธนาคารในโลกยุคใหม่และจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) กล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินใหม่ของโลก รวมถึงภาวะโลกร้อนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100989CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram