Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

ทบทวนจุดกำเนิดของพุทธศาสนาในอดีตตลอดจนการเผยแพร่พุทธธรรมในประเทศอินเดีย จีน และทิเบต ครอบคลุมการรับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะและพระรัตนตรัยตามทัศนะของสายบาลี และสายสันสกฤต อธิบายหลักปฏิบัติและหลักคำสอนของพุทธศาสนา เช่น อริยสัจสี่ การปฏิบัติภาวนา และการเจริญเมตตากรุณา ความเข้าใจในหลักอนัตตาและสุญญตา(ความไร้ตัวตนและความว่าง) ปฏิจจสมุปบาท ตลอดจนความหมายของนิพพาน ศึกษาข้อธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ความเป็นไปได้ของโพธิญาณและธรรมชาติพุทธะ กล่าวถึงลักษณะเด่นของอนุตตรโยคตันตระ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100732CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram