ประชาธิปไตยในวิถีไทย: ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ


ศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยในบริบทของสังคมไทย โดยเชื่อมโยงกับแนวทางการสร้างสังคมสุขภาวะ นำเสนอแนวคิดสังคมสุขภาวะ  หลักการ และวิถีปฏิบัติของหลักประชาธิปไตยในสังคมตะวันตก เปรียบเทียบแนวคิดแบบตะวันตกกับประชาธิปไตยในสังคมไทยในประเด็น สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา  มุมมองความคิดเห็นของเยาวชนก่อนและหลังกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย นำเสนอชุดความรู้เกี่ยวกับประชิปไตยในวิถีไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในวิถีไทย 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App