สังคมภิวัตน์อาเซียน


นำเสนอประเด็นทางสังคม พัฒนาการทางสังคมที่พบร่วมกันและแตกต่างกันของพลเมืองอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ยกตัวอย่างลักษณะสังคมที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การรับมือกับสังคมสูงวัย การยอมรับทางสังคมต่อกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) การตั้งครรภ์ในภาวะไม่พร้อม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ การค้ามนุษย์ การค้าบริการทางเพศ การแต่งงานข้ามชาติ การพนัน ปัญหาและการพัฒนาชุมชนแออัด สวัสดิการสังคม เป็นต้น 
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App