โครงการศึกษาผลกระทบจากเบี้ยยังชีพต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและเศรษฐกิจในชุมชนศึกษาผลกระทบของเบี้ยยังชีพต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและเศรษฐกิจในระดับชุมชน นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สถานการณ์การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพในฐานะแหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ ผลกระทบต่อความยากจนและการกระจายรายได้ และผลกระทบต่อการเกื้อหนุนทางการเงินจากลูกหลานต่อผู้สูงอายุ กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ผลกระทบเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนจากการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งอธิบายผลกระทบของเบี้ยยังชีพต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน/หมู่บ้าน และทัศนคติของผู้สูงอายุต่อเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App