กลยุทธ์ของธนาคารกลางในการยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในบริบทการเปิดเสรีทางการเงินในอาเซียนศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของประเทศต่างๆกับประเทศไทยในด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และการก้าวข้ามการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) นำเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และปัญหา Middle-income Trap ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย กล่าวถึงความท้าทายด้านนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกรอบนโยบายของประเทศในระยะปานกลางและบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App