รายชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนระบบ IP Phone

สำนักงานวิทยทรัพยากร (เริ่ม 9 เมษายน 2562)ฝ่ายบริหารหมายเลขชั้นที่ตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม82906ลอย
ศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พุดหอม82909ลอย
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เหมืองสิน82908ลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช82998ลอย
นางอังคณา บุญเลิศ82900ลอย
นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า82904ลอย
นางสาวจุฑามณี เกตุแจ่ม81951ลอย
นางสาวทิวาภร ดุลสูงเนิน81922ลอย
นางภิญญดา นนทปรัชญากุล82902ลอย
นางสาวรัตนา โฉมจันทร์81924ลอย
นางวิฑิตา ลักษณ์เทียมจิตร81923ลอย
นางเสาวนีย์ เฉลิมเทวี81921ลอย
นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์81925ลอย
นายทินกร ชัชวาลย์81927ลอย
นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ82910ลอย
นางสาวพิมพ์ คงมา82905ลอย
นางสาวพุดซ้อน คำสุวรรณ์82903ลอย
นายไพทูล ประทุมพันธ์81950ห้องพักนักการชั้นล่าง
นายสกล แหวนทองคำ81950ห้องพักนักการชั้นล่าง
นายสมชาย ยอดพิกุล81950ห้องพักนักการชั้นล่าง
นางสุวรรณา บุญเสริม81926ลอย
นายอธิป พิมพันดี82901ลอย


ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศหมายเลขชั้นที่ตั้ง
นางสาวสายฝน เต่าแก้ว829215
นายธนัช บุญจันทร์829225
นายกฤษ กำจร819105
นางสาวกันตา วังกอเพชร829205
นางกาญดา วนิชดำรงค์ศักดิ์819075
นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล819005
นางสาวชนาธิป หลาบมาลา829265
นางสาวชลิรสา อุณรุท819065
นางธมลวรรณ นาคตระกูล819125
นางบังอร พงษ์ทอง819135
นางสาวปีติมาต สิริธนภัคกุล829285
นางสาวพลอยณพัชร์ ศิริวีรณัฐ819025
นางสาวมุจรินทร์ ศิริกิจ819115
นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ829195
นายวสันต์ สุขสุทธิ819015
นางวิไล ทองทำ829535
นางสาวศิริวรรณ อินทวิมล819155
นางสาวสราลี สงค์จำเริญ819045
นางสุภา บุญศรี829185
นางสุภาณี หวังวีระ819095
นางหรรษา พิสุทธิวงษ์819205
นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์819055
นางระเบียบ แสงจันทร์829362
ดร.กนกกร กมลเพ็ชร819302
นางสาวฉันท์ชนิต เกตุน้อย829302
นางสาวชาดา วิจิตรโสภาพันธ์819292
นางสาวธัญวรัตม์ สดคมขำ819282
นางสาวปณิธี เปรมสัตย์ธรรม819142
นางสาวปิยธิดา ห่อประทุม829322
นางสาวสมร ไพรศรี829312
นางสาวอัญชิสา อุทัยทักษิณ829232


ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศหมายเลขชั้นที่ตั้ง
นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์829413
นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์819333
นายคมม์ปภัส จิรพูนทิพย์819383
นายธีรทัศน์ จารุเกษตรวิทย์819383
นายนราพงค์ เกิดบัวเพชร819313
ดร.บรรพต สร้อยศรี829684
นางสาวพัทธนันท์ ไชยพราหมณ์819323
นายพิพัฒน์ ศรีเที่ยง819373
นางสาวภาริณี รัตนภักดิ์819343
นางสาวยุภาวดี ดีกลาง819343
นายสุชิน แควน้อย819363
นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์819353
นางสาวณิชา ทองธราดล819323
นายวรัช แก้วบุญเพิ่ม819393
นางสาวอัมพร พรหมสมบัติ829463


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดหมายเลขชั้นที่ตั้ง
นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา819161
นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์829141
นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์829251
นายนิมิต บุญมานะ819171
นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ829241
นางสาวไข่มุกข์ พบถาวร819181
นางสาวสุมาลย์ เชื้อสระคู819191


ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียนหมายเลขชั้นที่ตั้ง
นางสาวพิมพ์นภา อมฤตวรชัย829566
นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์819496
นายธำรงค์ มะลิอ่อง819436
นางสาววิชสรา อินทรัตน์819406
นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์829346
นางสุธิดา สวัสดิ์นที819416
นางอนุรักษ์ มั่งมี819426
นายธนธัส วิทยากรณ์829586
นางสาวนริญา จันทร์กลับ819486
นางสาวนิพา แซ่อึ่ง819476
นายพีรสันต์ ลำต้น819456
นางสาวศิริพร คำยาด819466


หมายเลขกลางหมายเลขชั้นที่ตั้ง
โทรสาร02-2182907ลอย
โทรสาร02-2153617ลอย
Counter Service82927เคาน์เตอร์ ชั้น 1
Information Service82929เคาน์เตอร์ ชั้น 1
ห้อง MCR829684
ห้อง SERVER 829741
เคาน์เตอร์บริการโสต ฯ ชั้น 3829473
เคาน์เตอร์ ฝั่งมนุษยศาสตร์ 000,400,80082949ชั้น 4 (ฝั่งหอพัก ฯ)
เคาน์เตอร์ ฝั่งวิทยาศาตร์ 500,60082951ชั้น 4 (ฝั่งร.ร.สาธิต)
เคาน์เตอร์ ฝั่งสังคมศาสตร์ 30082955ชั้น 5 (ฝั่งหอพัก ฯ)
เคาน์เตอร์ ฝั่งสังคมศาสตร์ 100,200,700,90082954ชั้น 5 (ฝั่งร.ร.สาธิต)
เคาน์เตอร์บริการฝั่ง TAIC82959เคาน์เตอร์ ชั้น 6
เคาน์เตอร์บริการฝั่งหนังสือหายาก82960เคาน์เตอร์ ชั้น 6
ห้องคอนโทรล ห้องประชุม ชั้น 7829637
ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น78296582965
ช่างบริหารอาคาร82999ห้องช่าง
ห้องจัดเลี้ยง Basement82913ห้องเลาจน์
ห้องสมุดสาขาจามจุรี1083109ชั้น 2