แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานวิทยทรัพยากร

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อจะนำข้อมูลของท่านมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไป
เพศ * ชาย
หญิง

อายุ * ต่ำกว่า 18 ปี
18 - 30 ปี
30 - 40 ปี
40 - 50 ปี
50 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี

สถานภาพผู้ตอบ * อาจารย์/นักวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุน
นิสิต
บุคคลภายนอก

ระดับการศึกษา * ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท


วัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์ของท่าน (เลือกได้หลายข้อ)
เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศอื่น
เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักงานวิทยทรัพยากร
เพื่อทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานวิทยทรัพยากร
อื่นๆ โปรดระบุ

ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราบ่อยมากเพียงใด *
ทุกวัน
มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
1 ครั้ง/สัปดาห์
มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
อื่นๆ

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ของเราเพียงใด ด้านการใช้งาน เช่น รวดเร็ว ใช้งานง่าย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ของเราเพียงใด ด้านข้อมูล เช่น มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ของเราเพียงใด ด้านรูปแบบ เช่น เข้าใจง่าย อักษรอ่านง่าย ชัดเจนทั้งภาพและสี *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ท่านสามารถนำข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์ *4 + 6 =