โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ของสำนักพิมพ์ SAGE

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการสำรวจความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท eBook ของสำนักพิมพ์ SAGE ของคณาจารย์และนิสิตทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเตรียมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท eBook ให้รองรับกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Please log in, use the Username and Password provided by the Office of Information Technology.