โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) SAGE knowledge ของสำนักพิมพ์ SAGE

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการสำรวจความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ebook ของสำนักพิมพ์ SAGE ของคณาจารย์และนิสิตทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเตรียมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท eBook ให้รองรับกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563ตอนนี้ได้สิ้นสุดขั้นตอนการตอบแบบสำรวจแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ